Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

Vásárlás

 

A virtuális áruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A Vevő a regisztrációval egyidejűleg magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja jelen Vásárlási Feltételeket. Azokat értelmezte, megértette és elfogadja. A regisztrációs lap téves, vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelennek minősül. Az ebből adódó téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

A Szerződés tárgya :

Egészségügyi termékek vásárlása, melyek részletes megismerésére a kiválasztott termék leírásánál van lehetőség.

Vételár :

A termékek vételára kiskereskedelmi fogyasztói ár, mely értelemszerűen tartalmazza ÁFA-t. A kedvezmények összevonására nincs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy például a törzsvásárlói kártyával már megszerzett (10%) kedvezményhez nem adódik hozzá az akciós termékek (10-40%) kedvezménye.

Reklamáció kezelése hibás vagy hiányos kiszállítás esetén:

 

Kiszállítás átvételi mód esetén Megrendelő jogosult az esetlegesen sérült csomagolású szállítmány átvételének megtagadására, illetve átvett szállítmányban észlelt hiányos teljesítés esetén reklamáció bejelentésére. Mindkét esetben Megrendelő maximum 2 (kettő) munkanapon belül köteles a vonatkozó bejelentése megtételére. A bejelentés történhet telefonon vagy e-mailben.

A 3MED Kft 5 (öt) munkanapon belül kivizsgálja a reklamáció jogosságát. Jogos reklamáció esetén a hiányzó tételt saját költségére a Megrendelőnek kiszállíttatja, vagy a Megrendelő által kifizetett ellenértéket, beleértve a kiszállítási költséget is, megtéríti.

Elállási jog:

 

1.Megrendelő a 17/1999. (II.5.) sz., a távollévők között kötött szerződésekről szóló kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) megfelelően, a jelen szerződéstől (8) nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az elállási jogát a Megrendelő a postai úton vagy futárszolgálattal leszállított termék átvételétől, illetve a személyes átvételtől, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli visszaigazolást, annak kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a megrendelés napjától számított 3 (három) hónap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén az elállást határidőn belül érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő erre vonatkozó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

2.Az elállás körébe vont áruért Megrendelő által kifizetett összeget, beleértve a csomagolási és kiszállítási költséget is, a 3MED Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállási igénybejelentés kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül, az áru – és amennyiben csatolva volt, eredetigazolás valamint csomagolási egység – visszaszolgáltatásának ellenében Megrendelőnek visszafizeti, készpénzben vagy banki átutalással. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő szállítási költséget (postázási költséget) a Megrendelőnek kell viselnie. A Megrendelőt egyéb költség nem terheli, de a 3MED Kft kiköti a jogot arra, hogy a visszaszolgáltatott áru nem rendeltetésszerű használatából/tárolásából eredő esetleges kárát a Megrendelővel megtérítteti.

3.Megrendelő nem gyakorolhatja az elállás jogát a megrendelése, utasításai alapján kizárólag számára gyártott  termékekre.

4.Az online megrendeléstől való elállási jog érvényesítéséről a Megrendelő írásban tett nyilatkozatát e-mailben, faxon  vagy tértivevényes levélben  küldheti el.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében javasolt az elállási jog bejelentéséhez csatolni az áruval kapott számlát/nyugtát, de az igénybejelentés e nélkül is megtehető.

5.A fenti határidőn túli lemondást a 3MED Kft-nek nem áll módjában elfogadni.

Céginformációk:

Adószám: 12091418-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-079145

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

3MED Adatvédelem

Hatályos: 2018.05.25-től

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: 3MED Kft. (továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 2092 Budakeszi Kagyló u. 1-3.

E-mail: info'kukac'3med.hu

Honlap: www.3med.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

A szolgáltató weblap: www.3med.hu

Szolgáltatás: 3med webshop értékesítés

DEFINICÍÓK, MEGHATÁROZÁSOK

felhasználó, érintett: a honlap regisztrált/nem regisztrált látogatója aki egyben a szolgáltatást rendel.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”-re) vonatkozó bármely információ.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

ADATVÉDELMI ALAPELVEINK

A Felhasználó a weblap olvasásával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, információ közlés, információ kérés, a megrendelés folyamatában a számlázás és a szerződés létrehozhatóságának biztosítása, a vásárlás, a szerződéskötés jogi feltételeinek megteremtése, a számviteli törvény előírásai alapján az igénybe vett szolgáltatás adatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A Szolgáltató, mint a weblap/webshop üzemeltetője és adatkezelője az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát elősegíti.

A Szolgáltató a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag a Szolgáltatóérintett munkavállalói ismerhetik meg.

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a weblap/webshop használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat a számviteli törvény rendelkezésének megfelelően kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át.

SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ ADATKEZELÉS

A szolgáltatásról a számla kiállításához szükséges adatok:

 • 1. Név/Cégnév
 • 2. Adószám
 • 3. Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
 • 4. Postázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)

A kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

 • 1. E-mail
 • 2. Telefon

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.3med.hu weboldalakon korlátozottan használunk sütiket.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Felhasználó az Adatkezelő a honlapjának látogatása során mindig csak az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kéri el a felhasználóktól azok önkéntes, jellemzően ráutaló magatartással megadott hozzájárulása alapján.

Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel és tárol, melyeket kifejezetten a felhasználó ad meg részére. A felhasználó hozzájárulását adja személyes adatainak rögzítésekor, amikor az Adatkezelési szabályzatunk elolvasását követően az elfogadom gombra kattint.

Az adatkezelés célja:

 • azonosítás, technikai adminisztráció
 • szolgáltatásért számlázás
 • kapcsolattartás
 • tájékoztatás
 • szolgáltatások fejlesztése

A Felhasználó a Regisztráció során valóságos adatokat köteles megadni, a megadott adatok más személyhez fűződő jogait nem sérthetik.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.


Facebook!